Villkor

1.Intellectual Property.

Tjänsten,Webbplatsen och all information och/eller innehåll som du ser,hör eller upplever påwebbplatsen("Innehållet")är skyddat av Kina och internationellt upphovsrätt,varumärke och andra lagar och tillhör Best-Component.com eller dess förälder,partners,samarbetspartners,bidragsgivare eller tredje part.BestComponent.com ger dig en personlig,icke-överlåtbar,icke-exklusiv licens att använda webbplatsen,tjänsten och innehållet att skriva ut,hämta och lagra delar av Innehållet du väljer,förutsatt att du(1)endast använder dessa kopior av innehållet för dina egna interna affärsändamål eller din personliga,icke-kommersiella användning,(2)kopiera inte eller skicka innehållet till någon nätverksdator eller sända,distribuera eller sända innehållet i något medium,(3)modifiera ellerändra inte innehållet pånågot sätt,eller radera ellerändra upphovsrättsligt eller varumärkesmeddelande.Ingen rätt,titel eller intresse för något nedladdat innehåll eller materialöverförs till dig som ett resultat av denna licens.BestComponent.com reserverar fullständig titel och fullständiga immateriella rättigheter i något innehåll du ladda ner från webbplatsen,med förbehåll för denna begränsade licens för att du personligen ska kunna använda innehållet som anges här.Du får inte använda någon av de märken eller logotyper som visas påhela webbplatsen utan uttryckligt skriftligt samtycke från varumärkesinnehavaren,förutom som tillåtet Du kan inte spegla,skrapa eller rama hemsidan eller andra sidor pådenna webbplats pånågon annan webbplats eller webbsida.Du får inte ansluta"djupa länkar"till webbplatsen,det vill säga skapa länkar till detta webbplats som kringgår hemsidan eller andra delar av sajten utan skriftligt tillstånd.Ingen rätt,titel eller intresse för nedladdad innehåll eller materialöverförs till dig som ett resultat av denna licens.BestComponent.com förbehåller dig fullständig titel och fullständiga immateriella rättigheter i något innehåll som du laddar ner från webbplatsen,med förbehåll för detta begränsade licens för att du ska göra personlig användning av innehållet som anges här.Du får inte använda någon av de märken eller logotyper som finns påhela webbplatsen utan uttryckligt skriftligt medgivande från varumärkesinnehavaren,med undantag av vad somär tillåtet enligt gällande lag.Du får inte spegla,skrapa,eller ramma hemsidan eller andra sidor påden här webbplatsen pånågon annan webbplats eller webbsida.Du får inte ansluta"djupa länkar"till webbplatsen,dvs skapa länkar till den här sidan som kringgår hemsidan eller andra delar av Webbplatsen utan skriftligt tillstånd.Ingen rätt,titel eller intresse för nedladdad innehåll eller materialöverförs till dig som ett resultat av denna licens.BestComponent.com förbehåller dig fullständig titel och fullständiga immateriella rättigheter i något innehåll som du laddar ner från webbplatsen,med förbehåll för detta begränsade licens för att du ska göra personlig användning av innehållet som anges här.Du får inte använda någon av de märken eller logotyper som finns påhela webbplatsen utan uttryckligt skriftligt medgivande från varumärkesinnehavaren,med undantag av vad somär tillåtet enligt gällande lag.Du får inte spegla,skrapa,eller ramma hemsidan eller andra sidor påden här webbplatsen pånågon annan webbplats eller webbsida.Du får inte ansluta"djupa länkar"till webbplatsen,dvs skapa länkar till den här sidan som kringgår hemsidan eller andra delar av Webbplatsen utan skriftligt tillstånd.titel eller intresse för nedladdad innehåll eller materialöverförs till dig som ett resultat av denna licens.BestComponent.com förbehåller dig fullständig titel och fullständiga immateriella rättigheter i innehåll som du hämtar från webbplatsen,med förbehåll för denna begränsade licens för dig att göra personlig användning av innehållet som anges här.Du får inte använda någon av de märken eller logotyper som finns påhela webbplatsen utan uttryckligt skriftligt samtycke från varumärkesinnehavaren,med undantag av vad somär tillåtet enligt gällande lag.Du får inte spegla,skrapa eller rama hemsidan eller andra sidor pådenna webbplats pånågon annan webbplats eller webbsida.Du får inte ansluta"djupa länkar"till webbplatsen,dvs skapa länkar till den här sidan som kringgår hemsidan eller andra delar av webbplatsen utan skriftligt tillstånd.titel eller intresse för nedladdad innehåll eller materialöverförs till dig som ett resultat av denna licens.BestComponent.com förbehåller dig fullständig titel och fullständiga immateriella rättigheter i innehåll som du hämtar från webbplatsen,med förbehåll för denna begränsade licens för dig att göra personlig användning av innehållet som anges här.Du får inte använda någon av de märken eller logotyper som finns påhela webbplatsen utan uttryckligt skriftligt samtycke från varumärkesinnehavaren,med undantag av vad somär tillåtet enligt gällande lag.Du får inte spegla,skrapa eller rama hemsidan eller andra sidor pådenna webbplats pånågon annan webbplats eller webbsida.Du får inte ansluta"djupa länkar"till webbplatsen,dvs skapa länkar till den här sidan som kringgår hemsidan eller andra delar av webbplatsen utan skriftligt tillstånd.com reserverar fullständig titel och fullständiga immateriella rättigheter i något innehåll som du laddar ner från webbplatsen,med förbehåll för denna begränsade licens för att du personligen ska kunna använda innehållet som anges här.Du får inte använda någon av de märken eller logotyper som visas i hela Webbplats utan uttryckligt skriftligt samtycke från varumärkesinnehavaren,med undantag av vad somär tillåtet enligt gällande lag.You får inte spegla,skrapa eller rama hemsidan eller andra sidor pådenna webbplats pånågon annan webbplats eller webbsida.Du får inte ansluta"djupa länkar"till webbplatsen,dvs skapa länkar till den här sidan som kringgår hemsidan eller andra delar av sajten utan skriftligt tillstånd.com reserverar fullständig titel och fullständiga immateriella rättigheter i något innehåll som du laddar ner från webbplatsen,med förbehåll för denna begränsade licens för att du personligen ska kunna använda innehållet som anges här.Du får inte använda någon av de märken eller logotyper som visas i hela Webbplats utan uttryckligt skriftligt samtycke från varumärkesinnehavaren,med undantag av vad somär tillåtet enligt gällande lag.You får inte spegla,skrapa eller rama hemsidan eller andra sidor pådenna webbplats pånågon annan webbplats eller webbsida.Du får inte ansluta"djupa länkar"till webbplatsen,dvs skapa länkar till den här sidan som kringgår hemsidan eller andra delar av sajten utan skriftligt tillstånd.Du får inte använda någon av de märken eller logotyper som visas påhela webbplatsen utan uttryckligt skriftligt samtycke från varumärkesinnehavaren,med undantag av vad somär tillåtet enligt gällande lag.Du får inte spegla,skrapa eller rama hemsidan eller andra sidor pådenna webbplats pånågon annan webbplats eller webbsida.Du får inte ansluta"djupa länkar"till webbplatsen,dvs skapa länkar till den här sidan som kringgår hemsidan eller andra delar av sajten utan skriftlig tillåtelse.Du får inte använda någon av de märken eller logotyper som visas påhela webbplatsen utan uttryckligt skriftligt samtycke från varumärkesinnehavaren,med undantag av vad somär tillåtet enligt gällande lag.Du får inte spegla,skrapa eller rama hemsidan eller andra sidor pådenna webbplats pånågon annan webbplats eller webbsida.Du får inte ansluta"djupa länkar"till webbplatsen,dvs skapa länkar till den här sidan som kringgår hemsidan eller andra delar av sajten utan skriftlig tillåtelse.skapa länkar till den här sidan som kringgår hemsidan eller andra delar av sajten utan skriftligt tillstånd.skapa länkar till den här sidan som kringgår hemsidan eller andra delar av sajten utan skriftligt tillstånd.

 

2.Försäkring av garantier.

Best-Component.com ger inga uttryckliga,underförstådda garantier eller förklaringar med avseende pånågon produkt,eller med avseende påwebbplatsen,tjänsten eller innehållet.BestComponent.com frånskriver sig uttryckligen alla garantier av något slag,uttrycka,underförstådda,lagstadgade eller annat,inklusive,men inte begränsat till,underförstådda garantier för säljbarhet,lämplighet för ett visst syfte,titel och ingenöverträdelse med avseende påprodukterna,webbplatsen,tjänsten och innehållet.BestComponent.com garanterar inte vad Funktionerna som utförs av webbplatsen eller tjänsten kommer att vara oavbrutna,aktuella,säkra eller felfri,eller att fel påwebbplatsen eller tjänsten kommer att rättas.BestComponent.com garanterar inte att innehålletär korrekt eller fullständigt,eller att eventuella fel i innehållet kommer att rättas.Webbplatsen,tjänsten och innehållet tillhandahålls påen"som denär"och"som tillgänglig".

PåBest-Component.com granskas besökarnas IP-adresser regelbundet och analyseras för attövervaka och effektivt förbättra vår webbplats,och de kommer inte att delas ut utanför Best-Component.com.

Vid ett besök påwebbplatsen kan vi fråga dig för kontaktuppgifter(e-postadress,telefonnummer,faxnummer och adresser för frakt/fakturering).Denna information samlas påfrivillig basis och endast med ditt godkännande.

 

3.Ansvarsbegränsning.

Best-Component.com ska under inga omständigheter vara ansvarig för köparen eller någon tredje part för indirekta,tillfälliga,särskilda,följdskada,bestraffade eller exemplifierande skador(inklusive utan förbehåll förlorad vinst,förlorade besparingar eller förlust av affärsmöjligheter)som uppstår utifrån eller i samband med(I)En produkt eller tjänst tillhandahåller eller tillhandahålls av Best-Component.com eller användningen av oförmåga att använda samma,(II)Användningen av eller oförmågan att använda webbplatsen,tjänsten,eller innehållet,(III)Varje transaktion som genomförs eller underlättas av webbplatsen,(IV)Eventuell påstående som kan hänföras till fel,utelämnanden eller andra felaktigheter i webbplatsen,tjänsten och/eller innehållet,(V)obehörig tillgång till eller Alliteration av dinaöverföringar eller data,(VI)Utlåtanden eller beteenden från någon tredje part påwebbplatsen eller tjänsten,(VII)Alla andra frågor som rör produkterna,webbplatsen,tjänsten eller innehållet,även om Best-Component.com har informerats om eventuella skador.

BestComponent.coms ensam skyldighet och ansvar för produktdefekter ska vara påBest-Component.coms alternativ att ersätta en sådan defekt produkt elleråterbetala kunden det belopp som kunden betalar.Därför ska Best-Component.com ansvar inteöverstiga köparens inköpspris.Ovannämndaåtgärd skall vara föremål för köparens skriftliga anmälan om defekt och retur av den defekta produkten inom sextio(60)dagar efter inköp.Ovannämndaåtgärd gäller inte produkter som har utsatts för missbruk(inklusive men inte begränsat statiskt utsläpp),försummelse,olycka eller modifiering eller till produkter som har lödts ellerändrats under montering eller annars inte kan testas.Om duär missnöjd med webbplatsen,tjänsten,innehållet eller villkoren för användning,Din enda och exklusivaåtgärdär att avbryta användningen av webbplatsen.Du erkänner genom din användning av webbplatsen att din användning av webbplatsenär ensamriskerad.